ALV Zaterdag 11 maart 2017

Hierbij nodigen we alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering
op Zaterdag 11 maart 2017 (tussen 15.00 en 17.00 uur) op het
Willibrord Gymnasium aan de Beukenstraat 80 te Deurne.

Agenda
1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Verslag vorige vergadering (30 januari 2016)
3. Mededelingen (van vereniging en school)
4. Jubileum van de vereniging (20-jarig bestaan)
5. Algemeen Jaarverslag vereniging over 2015/2016
6. Financiële Jaarrekening vereniging over 2015/2016
7. Verslag kascommissie
8. Begroting 2017
9. Bestuursverkiezing
     Kandidaten die door het Bestuur worden voorgesteld zijn
     Marie-José van Hoof (1985), Charlotte Duijf (2005) en
     Araya van Leuken (2011). Andere kandidaten voor een bestuursfunctie
     kunnen zich uiterlijk twee weken voor de ALV melden bij het bestuur.
     An van der Vleuten is aftredend (volgens rooster), maar is herkiesbaar.
10. Contributie-inning (nieuw voorstel Bestuur)
11. Reünie 2018 (ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de school)
12. Nog in te brengen agendapunten door het Bestuur en/of de leden
13. Rondvraag
14. Sluiting met drankje en hapje ter gelegenheid 20-jarig jubileum
 

Website door Buro TARGET