ALV op zaterdag 9 maart a.s.

Hierbij nodigen we alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering  van de Vereniging Vrienden van het Willibrord Gymnasium

 Datum :               Zaterdag 9 maart 2019 (15.00 – 16.30 uur)

Locatie :               Willibrord Gymnasium, Beukenstraat 80 te Deurne

Agenda

1.       Opening en vaststelling van de agenda
2.       Verslag vorige vergadering (10 maart 2018)
3.       Mededelingen (van vereniging en school)
4.       60-jarig Jubileum school (terugblik)
5.       Algemeen Jaarverslag vereniging over 2018
6.       Financiële Jaarrekening vereniging over 2018
7.       Verslag kascommissie
8.       Begroting 2019
9.       Expertbox
10.   Bestuursverkiezing

Tim Verhappen en Araya van Leuken zijn beiden aftredend en niet herkiesbaar.
Pieter van Bokhoven is ook aftredend, maar heeft zich wel herkiesbaar gesteld.
Jos Hoorneman (leraar Economie) zal na diens schooltijd (in het najaar 2019)
de rol van penningmeester op zich gaan nemen.
Het bestuur gaat nog op zoek naar een nieuw zevende lid.

11.   Nog in te brengen agendapunten door het Bestuur en/of de leden
12.   Rondvraag
13.   Sluiting met drankje en hapje

 Het Bestuur

Website door Buro TARGET